یک بیلبورد

از ملاقات شما خوشوقتم

نام من هست
جان سلیوان

Iمن در انگلستان متولد شدم و توسط بوشمانان در بیابان آفریقا بزرگ شدم. خوب، این ممکن است کشش باشد – والدین من از انگلستان بودند، اما من رشد كردم و شكار شن و ماسه كلاهاري را از کفشم خارج كردم.

132
پوند
تجهیزات
280
عکاسی
تمام شده
195
جلسه
استودیو
253
مشتری
راضی